Miljö och hållbarhet

Vår målsättning är att tillverka detaljer av aluminium, magnesium och zink på ett långsiktigt och så hållbart sätt som möjligt, utefter våra ekonomiska och tekniska förutsättningar. Svensk Tryckgjutning ska vara en arbetsplats som tar ansvar för den inre och yttre miljön, och som siktar mot att vara en koldioxidneutral verksamhet år 2039.

Vi uppnår detta genom att:

  • arbeta målmedvetet och systematiskt med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.
  • i produktframtagningsprocessen påverka utformning av detaljer så att de produceras och används med minsta möjliga miljöpåverkan genom hela dess livslängd.
  • i första hand välja leverantörer som arbetar långsiktigt och på ett för miljön hållbart sätt, certifierade mot miljöledningssystemet ISO 14001.
  • skydda den inre och yttre miljön genom att aktivt arbeta med förbyggande av föroreningar så som utsläpp till luft, mark och vatten.
  • utbilda, motivera och föra dialog med våra medarbetare så att de kan utföra sitt arbete på ett för miljön hållbart sätt.
  • systematiskt identifiera, fastställa, följa och utvärdera lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet – samt införa korrigerande åtgärder om avvikelser identifieras.
  • ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att regelbundet revidera och utvärdera.
  • systematiskt arbeta med att identifiera miljöpåverkan och miljöaspekter för verksamheten.
  • utifrån betydande miljöaspekter identifiera miljömål för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.

Tillit och pålitlighet

Svensk tryckgjutnings verksamhet är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001, samt enligt kvalitetsledningssystemet IATF för fordonsindustrin – allt för att vi ska kunna garantera hållbar kvalitet gentemot våra kunder och medarbetare.

Vill du ta del av vårt ISO 14001 certifikat? Kontakta oss via info@stgab.se.