Miljöpolicy

Svensk Tryckgjutning AB:s målsättning är att tillverka detaljer i aluminium, magnesium och zink på ett långsiktigt och så hållbart sätt som möjligt, inom ekonomiska och tekniska ramar. Vi ska vara en arbetsplats som genomsyras av en helhetssyn gällande den yttre och inre miljön. 

Vi uppnår detta genom att:

  • arbeta målmedvetet och systematiskt med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.
     
  • i produktframtagningsprocessen påverka utformning av detaljer så att de kan produceras och användas med minsta möjliga miljöpåverkan genom hela dess livslängd.
     
  • i första hand välja leverantörer som aktivt arbetar långsiktigt och på ett för miljön hållbart sätt, certifierade mot Miljöledningssystemet ISO14001.
     
  • skydda den inre och yttre miljön genom att aktivt arbeta med förbyggande av föroreningar så som utsläpp till luft, mark och vatten
     
  • utbilda, motivera och föra dialog med våra medarbetare så att de kan utföra sitt arbete på ett för miljön hållbart sätt.
     
  • systematiskt identifiera, fastställa, följa och utvärdera lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet samt införa korrigerande åtgärder om avvikelser identifieras.
     
  • ständigt förbättra Miljöledningssystemet genom att regelbundet revidera och utvärdera systemet.
     
  • systematiskt arbeta med att identifiera miljöpåverkan och miljöaspekter för verksamheten.
     
  • utifrån betydande miljöaspekter identifiera miljömål för att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår miljöprestanda.

 

Vill du ta del av vårt ISO14001 certifikat?
Kontakta info@stgab.se